DJI RSC 2 ファームウェア更新のお知らせ(2021/01/28)

最新バージョン:

ファームウェア: V01.02.00.30

RavenEye映像伝送システムファームウェア: V01.02.00.20

Ronin アプリ iOS: V1.4.6

Ronin アプリ Android: V1.4.6

ユーザーマニュアル: V1.0


更新内容: